xkcd TimeAfterTimeframe 2106 (t-1_0375)

Time
otcstoriesoriginal
ENHANCE
Date/time: 2015-11-16 08:00 UTC
ID: t-1_0375
Original filename:
UmFeT2BdV1hVTEVCS0I7RTw1My4xGiEoGB4lKS0wOjY1KScnIh4bFhcZSTlBMz1CNEtKQ1JMR1taLkM+VkxEdGxkGi03DDEtFBUhOlNUMGZoMRYnSyQ7XFJJPVBNNE9RJlhZMy4PU0oHWU0RWE0uFxIMEg4LaVoJKCcbJRgObFkSd2QNJjY7Ukc9OzMshGwSRjkONC0oCAgIJjxCbVwuHiEUShg3WBtCWCVDSA0xVRg8JkdJQjctTyc2YiVHZVpSYlZNbVtIHVBPDQ0SGzY8DhIVGkE+HkJEjXMTbGJYTUUERoyTP4CGg20HHT1BiXMLiHMukXoQdGRPiHhddoBx.png

Go to frame:
Embed using BBCode: image, link, both, with title, full ONG.
This frame on other sites:
The moon: t-1/375 (ENHANCE)