xkcd TimeAfterTimeframe 2112 (t-1_0381)

Time
otcstoriesoriginal
ENHANCE
Date/time: 2015-11-17 08:00 UTC
ID: t-1_0381
Original filename:
UWFdVVtYT2BcTEVCS0I8RTw2GiEoFx4lMi4xOjY1KScmKS0xTDVCMy0oKkI+OzMsGCs2NEpKRFFMNDxCIh4bKCYbR1tZVkxEFhcZDBsiQzctXFJJOlNUJTU8MWZoUkc9NE5RL1ZUNC8NRToNaVsJCAgIEg4Kcl4QVksualgSFxMMJRcOJjxCd2MOTUUEV0sThGwSSyQ7Shg3WBtCMxUpeGQuSA0xWCVDTyg2ZVpSYlZNYidHFAwVVBg8Z1gzHlJRbVtJJkZICw4RDRIWHUJEGkA+U0oHHSEOGzY8iXMLjXMTdWtjcWNSP4KHRo2UCzQvHD1Bh3IwhnAJiHdbcH9x.png

Go to frame:
Embed using BBCode: image, link, both, with title, full ONG.
This frame on other sites:
The moon: t-1/381 (ENHANCE)